Vis siden i mobilvisning
 

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening 

Navn, hjemsted

§ 1

Foreningens navn er ” Dansk Bærdyrkerforening ". Dens hjemsted er formandens adresse eller et af foreningen oprettet kontor.

Formål

§ 2

Foreningens formål er, som uafhængig brancheorganisation, at skabe bred kontakt mellem avlere af buskfrugt og stenfrugt, og sikre, at deres interesser varetages bedst muligt.

 • Fremme kontakten til det internationale område
 • Sikre at forskning/udvikling styrkes bedst muligt, og at det kommer erhvervet til gode
 • Fremme miljørigtige dyrkningsformer, produktionsmetoder og affaldshåndteringer, der er miljøvenlige, navnligt hvad angår vand, jord og landskab, og fremme af den biologiske mangfoldighed.
 • Sikre erfaringsudveksling gennem temadage/erfa-grupper m.m.
 • Overvåge priser og afsætning nationalt som internationalt
 • Være fælles talerør overfor myndigheder og omverdenen


Medlemmer

§ 3

Alle avlere af buskfrugt og stenfrugt, seniormedlemmer, samt firmaer med tilknytning til avlen, kan optages som medlem.

Kun aktive avlere har stemmeret.

Medlemskab

§ 4

Medlemskab af foreningen er bindende for 1 år. Udmeldelse skal skriftligt meddeles Dansk Bærdyrkerforening senest 3 måneder inden udtrædelse. Udtrædelsen træder i kraft den 31. december, med en 3 måneders opsigelsesfrist. Udtrædelsen skal således meddeles inden den 30. september, for at træde i kraft den 31. december samme år.

Medlemmer der ikke holder sig til foreningens love, og de bestemmelser, bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte, kan efter bestyrelsens beslutning udelukkes af foreningen.

Kapital

§ 5

Foreningens driftsudgifter dækkes ved et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.

Et grundkontingent pr. medlem kr. 1000,- samt et arealbetinget kontingent på kr. 50,-/ha. bærareal.

Arealstørrelse kan bedes dokumenteret, via kopi af Fællesskemaet

Virksomheder tilknyttet erhvervet kr. 1000,- pr. år.

Seniormedlemmer (tidligere avlere) kr. 300,-

Nye medlemmer (d.v.s. avlere som ikke tidligere har været medlem af ”Danske Bær” eller ”Bærdyrkerne”) betaler ved optagelse i foreningen et indskud på kr. 2.500,-

Finansiering

§ 6

Stk. 1. For et i regnskabsåret eventuelt fremkommet underskud hæfter medlemmerne i forhold til de enkelte medlemmers samlede kontingent. Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal eventuelt overskud først anvendes til afskrivning af dette.

Stk. 2. Foreningens bestyrelse kan på foreningens vegne optage lån i danske pengeinstitutter på sådanne vilkår, som i hvert enkelt tilfælde aftales mellem bestyrelsen og det pågældende pengeinstitut. Lånets størrelse skal godkendes på en behørig indvarslet ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen kan meddele bestyrelsen bemyndigelse til at optage lån inden for en af generalforsamlingen fastsat maksimumsgrænse, således at bestyrelsen inden for denne grænse kan optage et eller flere lån.

Stk. 3. Ansvar for sådanne lån kan først gøres gældende overfor de enkelte medlemmer, når dækning forgæves er forsøgt hos foreningen, eller bestyrelsen på foreningens vegne erklærer ikke at kunne dække lånet af foreningens midler. Ethvert medlem hæfter overfor det pågældende låneinstitut for det i hans medlemsperiode optagne lån, indtil lånet er skadesløst tilbagebetalt, selvom hans medlemsskab uanset af hvilken grund er ophørt, inden skadesløs betaling har fundet sted.

Stk. 4. Indbyrdes hæfter medlemmerne for lovligt optagne lån for en så stor del af kravet, som hans kontingent udgør af foreningens totale kontingenter i det år, kravet relateres til, uanset hvilke sorter af bærfrugt lånet/kravet vedrører. Dog hæftes maksimalt for to gange kontingentet.

Stk. 5. For foreningens gæld til andre kreditorer end danske pengeinstitutter, hæfter ene foreningens formue, men intet medlem personligt.

Foreningsmyndigheden

§ 7

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, indvarsles med 14 dages ved skriftlig meddelelse med dagsorden, enten som annoncering i Erhvervsbladet Frugt og Grønt, eller via e-mail. Mødestedet fastsættes af bestyrelsen.

Hvert medlem har 1 stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt for max. 1 medlem. Driftsledere ligestilles med avlere, og kan stemme på vegne af ejeren ved fuldmagt.

Generalforsamling

§ 8

Der afholdes hvert år i 1.kvartal en ordinær generalforsamling. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 medlemmer indgiver motiveret begæring herom til bestyrelsen, med det emne, der ønskes behandlet.

§ 9

Indkaldelse og varsel ved ekstraordinære generalforsamlinger er som ved den ordinære generalforsamling.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal af medlemmerne være indsendt til bestyrelsens formand seneste 8 dage før generalforsamlingen.

Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Dette gælder også vedtægtsændringer, når det på den udsendte dagsorden udtrykkeligt har været meddelt, at sådanne er tilsigtede.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
   
 2. Formanden aflægger beretning
   
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
   
 4. Status, planer og budget for kommende år
   
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
   
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
   
 7. Indkomne forslag
   
 8. Valg af revisor
   
 9. Eventuelt
   

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for en 2-årig periode. Der afgår skiftevis 3 eller 4 medlemmer. Første år trækkes lod blandt bestyrelsens medlemmer om, hvilke der er på valg.

Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand og sekretær. Disse 3 udgør forretningsudvalget. Hvis sekretæren ikke er medlem af bestyrelsen, vælges der i stedet et menigt bestyrelsesmedlem til forretningsudvalget. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Generalforsamlingen vælger endvidere 2 suppleanter og en revisor. Alle for et år ad gangen.

Der føres protokol over foreningens anliggender.

Bestyrelsen

§ 10

Bestyrelsen kan antage kasserer og anden eventuelt lønnet medhjælp efter behov.

Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer og andre personer, som efter bestyrelsens opfordring udfører et arbejde i foreningens tjeneste, får de hermed forbundne rejseudgifter dækket efter regning, samt dagpenge og honorarer efter bestyrelsens bestemmelse.

§ 11

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og indadtil. Selskabet tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i foreningen, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af hele bestyrelsen.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Regnskab og revision

§ 12

Bestyrelsen er forpligtet til at administrere foreningens anliggender på betryggende måde, derunder at lade foretage effektiv revision af foreningens regnskab ved en reg. revisor, og at anbringe foreningens midler i et anerkendt pengeinstitut, men bestyrelsen kan i øvrigt ikke gøres personlig ansvarlig for tab som følge af krak eller betalingsstandsninger hos forretningsforbindelser eller kriminelle transaktioner over for foreningen. Skulle tab opstå af en eller flere ovennævnte årsager, er det en fælles sag for samtlige medlemmer og henregnes til en driftsudgift i det pågældende år.

Regnskabsår

§ 13

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Pr. hvert års 31. december udarbejdes driftsregnskab og status for det forløbne år.

Ophævelse

§ 14

Foreningens ophævelse kan kun vedtages efter 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, og med mindst 2⁄3 majoritet af de fremmødte medlemmer. Såfremt foreningens ophævelse måtte blive vedtaget, fordeles foreningens formue forholdsvis efter medlemmernes kontingentmæssige omsætning med foreningen gennem de seneste 3 regnskabsår.

 

Således vedtaget ved stiftende generalforsamling den 22. /10 2013.

Dirigent:   Peder Brandt Kristensen